• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

8th The International Conference “Social Science and Humanity”

Лондон: SCIEURO, 2018.
Ответственный редактор: T. Suhadolets

Editorial team

Suhadolets T.V. (Editor-in-Chief), Garwin I., Valdwell H., Nenrik Y., Forvits H., Thowe I., Zhansugurov I., Mazur V.V., Kovylkino D.Y., Kemalov A.F., Kemalov R.A., Abdullayev A.T., Kolomyts O.N., Bagiyan A.Y., Apsalikov K.N., Dergunov D.V., Abduvahabova M.A., Ermakov L.I., Palgova Z.Y., Nyyazbekova K.S., Berezhnaya V.I., Suleimenov E.N., Utelbaeva A.B., Utelbaev B.T., Zhukov Yu, Shubin O.S., Dudenkova N.A., Kotelnikov E.V., Sukhovskaya D.N., Goncharova E.H., Lobanov D.V., Shubin O.S., Melnikova N.A., Liferenko O.A., Bardin V.S., King J.V., Bednarzhevskii S.S., Zakirullin R.S., Magomedov A.N.

 

Главы книги
8th The International Conference “Social Science and Humanity”