• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Estimation of the Second Moment Based on Rounded Data

Samsonov S., Ushakov N., Ushakov V.