• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Smirnov, Ivan, Rita Kuznetsova, Mikhail Kopotev, Andrey Khazov, Olga Lyashevskaya, Lyubov Ivanova, Andrey Kutuzov Evaluation Tracks on Plagiarism Detection Algorithms for the Russian Language

Smirnov I. V., Kuznetsova R., Kopotev M., Khazov A., Lyashevskaya O., Ivanova L., Kutuzov A. B.